“วัคซีนโควิด-19”

“วัคซีนโควิด-19”

วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 เครือข่ายประชาชนปกป้องประเทศนำโดย พ.ท. พญ. กมลพรรณ ชีวพันธ์ศรี และนายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ แกนนำกลุ่มไทยไม่ทน เข้ายื่นคำร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง
กรณี การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด -19 ล่าช้า โดย พ.ท. พญ. กมลพรรณ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญมาตรา 47 กำหนดว่าบุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และมาตรา 55 ระบุว่ารัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ดังนั้น รัฐควรสนับสนุนโดยไม่ล่าช้าเพื่อให้เอกชนนำเข้าวัคซีนโดยไม่จัดเก็บภาษี หรือนำเข้าเองได้เพื่อฉีดให้ประชาชน ในขณะเดียวกันกลุ่มเครือข่ายมีการรวมตัวแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ตามแนวทางของกลุ่มเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมต่อสื่อมวลชนด้วย


Create 5 July 2021 | Update 10 July 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 186