ผู้ตรวจฯ ประชุมคณะทำงานติดตามและประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซนซี

ผู้ตรวจฯ ประชุมคณะทำงานติดตามและประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซนซี

   วันนี้ (23 กรกฏาคม 2564) รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวรอยพิมพ์ ถีระวงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ในฐานะประธานคณะทำงานติดตามและประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย โซนซี) นางลาวัลย์ ดวงวิชัย
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง นางสาวสิริรัตน์ เมืองสมุทร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา ผู้แทนจากสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ผู้แทนจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้แทนจากสำนักบริหาร
การคลัง ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ผู้แทนจากบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ผู้แทนจากบริษัท P49 DESIGN จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามและประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 โซนซี ผ่านระบบ Zoom Meeting


Create 23 July 2021 | Update 23 July 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 88