หน่วยงานรัฐไม่แจ้งสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

หน่วยงานรัฐไม่แจ้งสิทธิในการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544

   ปัจจุบันรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ในการที่จะได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็นและเหมาะสมจากรัฐ ในเรื่องของค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการดำเนินคดี ซึ่งรัฐมีหน้าที่ที่จะต้องจัดการในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหายและจำเลย ในกรณีที่เขาถูกรัฐกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดและได้ดำเนินคดีอาญาแก่ผู้นั้นแล้ว และถูกคุมขัง อยู่ในระหว่างพิจารณาคดีทั้ง ๆ ที่เขามิได้เป็นผู้กระทำความผิดให้ได้รับการชดเชยหรือเยียวยาจากรัฐตามสมควร และในขณะเดียวกันรัฐก็มีหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนถูกล่วงละเมิดในทางอาญา หากมีผู้กระทำความผิดอาญาเกิดขึ้น รัฐก็มีหน้าที่ที่จะต้องติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี
เพื่อลงโทษตามกฎหมายต่อไป

        ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้ให้ความหมายของคำว่า “ผู้เสียหาย” ว่าหมายถึง “บุคคล  ผู้ที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลผู้มีอำนาจจัดการแทนได้” และตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ได้กำหนดความหมายของคำว่า “ผู้เสียหาย”ว่าหมายถึง “บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นโดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น” จากคำนิยามของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ดังกล่าวจะเห็นว่า “ผู้เสียหาย” นั้นคือบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น ดังนั้นจึงมีเหตุอันสมควรที่ผู้เสียหายจะได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ไม่ว่าในขั้นตอนใด ๆ ของกระบวนการยุติธรรม ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนโดยเจ้าพนักงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือสิทธิในการได้รับการเยียวยาจากรัฐของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาสิทธิในการได้รับการเยียวยาจากรัฐของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จุลนิติ มกราคม - กุมภาพันธ์  2552 ขั้นตอนการฟ้องคดี โดยพนักงานอัยการ การพิจารณาพิพากษาคดีโดยศาล รวมทั้งขั้นตอนของการลงโทษ โดย กรมราชทัณฑ์ ผู้เสียหายที่มีสิทธิจะได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย หรือจิตใจอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดอาญาของบุคคลอื่นโดยที่ตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยในการกระทำความผิดนั้น    

       จากเนื้อหาสาระดังกล่าวเบื้องต้น จึงขอนำเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ “ผู้เสียหาย” ที่สามารถขอรับการเยียวยาจากรัฐได้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนถูกทำร้ายร่างกายและได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข เพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม โดยผู้ร้องเรียนได้กล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขไม่ได้แจ้งสิทธิเกี่ยวกับการได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาแต่อย่างใด ต่อมาผู้ร้องเรียนทราบว่า  ผู้ร้องเรียนมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 จึงได้มีหนังสือร้องเรียนถึงผู้ตรวจการแผ่นดินให้ช่วยแสวงหาข้อเท็จจริงกับสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขที่ไม่แจ้งสิทธิเป็นเหตุให้  ผู้ร้องเรียนเสียสิทธิที่จะได้รับตามกฎหมาย เมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียน ได้ชี้แจงและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนได้ทราบถึงขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  พร้อมประสานเจ้าหน้าที่ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ที่เกี่ยวข้องให้แจ้งดำเนินการให้ผู้ร้องเรียน ได้ทราบอีกทางหนึ่งด้วย

       ผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีหนังสือให้สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐาน ที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนมายังผู้ตรวจการแผ่นดิน ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ และได้เชิญผู้แทนจาก กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 และสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขเข้าร่วมประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียน ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ผู้แทนกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 และสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ได้รับทราบปัญหาและแจ้งว่าจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้เกี่ยวข้องประสานเชิญผู้ร้องเรียนเข้าทำความเข้าใจถึงขั้นตอนการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 อีกครั้งหนึ่ง

      ผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สรุปได้ว่าตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 มาตรา 6/1 กำหนดให้พนักงานสอบสวนจะต้องแจ้งผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายที่มาร้องทุกข์ทราบถึงสิทธิการได้รับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา ประกอบกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เพื่อให้พนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ในการแจ้งสิทธิตามกฎหมายดังกล่าวให้แก่ผู้เสียหาย ดังนั้น พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขจึงมีหน้าที่ในการแจ้งสิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 แก่ผู้ร้องเรียน

      สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขได้ชี้แจงข้อเท็จจริงสรุปได้ว่า สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขได้สั่งการให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในคดีนี้ชี้แจงข้อเท็จจริง โดยในวันที่สอบปากคำผู้ร้องเรียน พนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ผู้ร้องเรียนทราบและให้ผู้ร้องเรียนอ่านกระดาษ ที่มีข้อความแจ้งสิทธิดังกล่าว ซึ่งติดไว้ที่โต๊ะพนักงานสอบสวนแล้ว และหลังจากประชุมร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขได้ประสานและเชิญผู้ร้องเรียนเข้าพบ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ร้องเรียนอีกครั้งหนึ่งแล้วด้วย

      ต่อมา สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ร้องเรียนผ่านทางโมบายแอปพลิเคชันของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  โดยผู้ร้องเรียนแจ้งว่าสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุขได้เชิญผู้ร้องเรียนเข้าพบ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง และผู้ร้องเรียนได้บันทึกคำให้การว่าไม่ติดใจที่จะร้องเรียนอีกต่อไป และขอถอนเรื่อร้องเรียนดังกล่าว

จากกรณีเรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น หากท่านเป็น “ผู้เสียหาย” หรือเป็นบุคคลที่ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น สามารถขอรับการเยียวยาจากรัฐได้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยยื่นคำขอได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่ง สถานีตำรวจทั่วทุกสถานี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอได้ภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รู้ถึงการกระทำความผิด หรือนับแต่วันที่ศาลอนุญาตให้ถอนฟ้อง หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี


Create 31 August 2021 | Update 27 September 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 208

agen slot138

daftar slot138

agen panen138

daftar panen138

agen sbobet panen138

situs slot138

joker123 panen138

situs joker123 panen138

daftar joker123 panen138

agen togel panen138

togel online panen138

togel slot138

agen poker panen138

agen poker slot138

situs poker slot138

agen slot138

situs slot138

slot online deposit pulsa

agen panen138

panen138

judi slot138

agen judi slot138

agen slot panen138

agen slot bd138

situs togel bd138

agen joker123 bd138

agen sbobet bd138

agen judi slot online

agen slot online terbaik

situs sbobet mobile

link alternatif sbobet

agen sbobet indonesia

agen sbobet terbaik

link login agen sbobet

agen slot joker123

daftar agen togel online

idn poker online terpercaya

agen slot online resmi

agen slot online resmi

judi slot online deposit pulsa

slot online jackpot terbesar

situs judi slot online resmi

Agen Judi Slot Online Terpercaya

Situs Judi Slot Online Terpercaya

MAFIACAPSA

casinobet77

jasabola

indomaxbet

slot online deposit pulsa

judi slot online

slot online terpercaya

agen slot online terlengkap

situs judi slot online resmi

situs slot online resmi

agen slot gacor

agen slot pulsa tanpa potongan

agen slot online terpercaya

situs judi slot online

slot online deposit pulsa

judi slot online

slot online terpercaya

agen slot online terlengkap

situs judi slot online resmi

situs slot online resmi

agen slot online indonesia

agen slot gacor

judi slot terbaik

judi slot pulsa

agen slot pulsa tanpa potongan

agen slot online terpercaya

situs judi slot online

slot online deposit pulsa

judi slot online

slot online terpercaya

agen slot online terlengkap

agen sbobet terpercaya

agen sbobet resmi

sbobet mobile

agen joker123 terpercaya

agen joker123 terpercaya

daftar agen joker123

idn poker online

judi poker online

judi togel online

agen togel online

agen slot online

slot online terpercaya

daftar slot online terpercaya

judi slot online

slot online resmi

slot online terpercaya

agen slot resmi

situs slot online terlengkap

judi bola sbobet

agen bola sbobet

judi bola terlengkap

situs judi bola resmi

slot online terpercaya

daftar situs slot online

situs judi slot online

slot online terbaik terpercaya

daftar agen joker123 terpercaya

situs sbobet terpercaya

judi bola sbobet

agen bola sbobet

agen sbobet terbesar

link login sbobet

judi togel online

situs togel online terlengkap

situs judi bola terpercaya

agen judi bola terlengkap

judi bola online resmi

agen bola terpercaya indonesia

daftar agen judi bola

situs judi bola terbaik

agen bola deposit pulsa

daftar agen judi bola

agen casino online terpercaya

situs judi casino online

live casino online

agen judi online casino

bandar casino online indonesia

situs casino online indonesia

daftar situs casino online

casino online deposit pulsa

joker123 slot login

joker123 deposit pulsa

link alternatif joker123

joker123 deposit pulsa tanpa potongan

download aplikasi joker123

download aplikasi joker123 mobile

agen joker123 terpercaya

poker online terpercaya

agen idn poker online

bandar poker online terpercaya

poker online terbaik indonesia

judi poker online terlengkap

agen poker online resmi

poker online terbaik terpercaya

situs poker online

-->

Judi slot online

Human Wheels

Sateliteforeverorbiting

slot via dana

daftar slot via dana

slot online via dana