การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (15) ว่า “เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่

การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (15) ว่า “เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่

ลิ้ง : https://www.ombudsman.go.th/new/assets/announce_file/16331536205436.pdf


Create 4 October 2021 | Update 5 October 2021
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 1709