สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “Ombudsman Awards 2022” รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “Ombudsman Awards 2022” รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอเชิญชวนหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล “Ombudsman Awards 2022”
รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม สามารถส่งผลงานด้านนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลโดยแบ่งเป็น 2 สาขา ดังนี้


1. สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award) 
2. สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)
คู่มือรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวด

Click ที่นี่ 

......................................................................................................................................


ใบสมัครส่งผลงานสาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)

Click ที่นี่

......................................................................................................................................


ใบสมัครส่งผลงานสาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)

Click ที่นี่
 

ขยายเวลารับสมัคร Download แบบฟอร์มการเสนอผลงานประกวดรางวัล Ombudsman Awards
รางวัลสาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน
(Self Initiative Award)

Download

 

ขยายเวลารับสมัคร Download แบบฟอร์มการเสนอผลงานประกวดรางวัล Ombudsman Awards
รางวัลสาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม
(Fairness Innovation Award)

Download

 

 


Create 29 July 2022 | Update 29 July 2022
จำนวนผู้อ่านทั้งหมด 203