ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019

          วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมโรงแรมไทย กรณีเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019


Create 10 February 2021 | Update 10 February 2021