สผผ. หารือแนวทางการเสนอเรื่อง ต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 33 และมาตรา 35

สผผ. หารือแนวทางการเสนอเรื่อง ต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 33 และมาตรา 35

         วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมร่วมกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. สำนักงานสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อหารือแนวทาง
การเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 33 และมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560


Create 10 February 2021 | Update 10 February 2021