สผผ. ร่วมสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Webinar) ในหัวข้อ OPCAT Prison Inspection Practice

สผผ. ร่วมสัมมนาทางอิเล็กทรอนิกส์ (Webinar) ในหัวข้อ OPCAT Prison Inspection Practice

        วันนี้ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 904 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นายณัฎชูนาท พิบูลย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ นางขนิษฐนันท์ อภิหรรษากร ผู้อำนวยการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมงานสัมมนาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Webinar) ในหัวข้อ “OPCAT Prison Inspection Practice” (แนวปฏิบัติในการตรวจสอบทัณฑสถานตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการกระทำอื่น ๆ ที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (Optional Protocol of the Convention Against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment: OPCAT)) จัดโดย สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์  การสัมมนาครั้งนี้ เป็นการบรรยายและนำเสนอโดย Mr. Peter Boshier (นายปีเตอร์ โบเชียร์) ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ และ Ms. Emma Roebuck (นางสาวเอ็มม่า โรบัค) ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบอาวุโสตามพิธีสาร OPCAT (Senior Inspector OPCAT) ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ในการดำเนินงานตรวจสอบทัณฑสถานตามพิธีสารฯ หลักเกณฑ์การตรวจสอบทัณฑสถาน ตัวอย่างผลการดำเนินงานล่าสุดเกี่ยวกับการตรวจสอบทัณฑสถาน การรายงานผล และการติดตามผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นภายหลัง รวมทั้งบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินในกระบวนการดังกล่าว และตอบข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมในช่วงท้ายของการสัมมนา โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานระหว่างประเทศด้านการป้องกันการถูกทรมาน ผู้แทนจากสำนักงานตรวจการแผ่นดิน ผู้แทนหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาล ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบทัณฑสถานหรือสถานกักกันภายใต้พิธีสารฯรวมทั้งผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว


Create 10 February 2021 | Update 10 February 2021