สวส. ประชุมคณะทำงานร่วมเชิงเทคนิค (Joint-Technical Working Group: JTWG) ครั้งที่ 2

สวส. ประชุมคณะทำงานร่วมเชิงเทคนิค (Joint-Technical Working Group: JTWG) ครั้งที่ 2

        วันนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 9.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทย) ณ ห้องประชุม 904 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายณัฎชูนาท พิบูลย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักวิเทศสัมพันธ์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานร่วมเชิงเทคนิค (Joint-Technical Working Group: JTWG) ครั้งที่ 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับคณะผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นกลไกการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี (Memorandum of Understanding: MOU) ระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย (Ombudsman Thailand: OMT) และประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งประเทศนิวซีแลนด์ (Chief Ombudsman of New Zealand) โดยได้มีการหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการร่วมกัน เช่น การแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติที่ดีเลิศ (Best Practices) การขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากฝ่ายนิวซีแลนด์เพื่อประกอบการดำเนินการศึกษาเปรียบเทียบหน้าที่และอำนาจของคู่ภาคี การเชิญชวนให้ฝ่ายนิวซีแลนด์นำเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารผู้ตรวจการแผ่นดิน และการจัดการฝึกอบรมร่วมกันสำหรับเจ้าหน้าที่สายงานสอบสวนและสายงานสนับสนุนในระยะต่อไป


Create 17 February 2021 | Update 17 February 2021