ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ กรณีการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ กรณีการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

         วันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2564) ณ ห้องประชุม 904 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริตผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน  นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสอบสวน 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สอบสวน ประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนเชิงระบบ กรณีการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต (Universal Coverage for Emergency Patients : UCEP) ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ลงวันที่ 1 เมษายน 2560


Create 22 February 2021 | Update 22 February 2021