สผผ. ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทาง และจัดทำร่างระเบียบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและการช่วยเหลือทางคดีของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2564

สผผ. ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทาง และจัดทำร่างระเบียบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและการช่วยเหลือทางคดีของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2564

        เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมคณะกรรมการศึกษาแนวทาง และจัดทำร่างระเบียบเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและการช่วยเหลือทางคดีของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2564


Create 23 February 2021 | Update 25 February 2021