สผผ. ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการประเมินผลโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

สผผ. ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการประเมินผลโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวสิริรัตน์ เมืองสมุทร ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน และคณะด้วยเจ้าหน้าที่สำนักนโยบายและแผน ประชุมหารือร่วมกับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาลินันท์ บุญมี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการประเมินผลโครงการพระยาบันลือตำบลคุณธรรม ภายใต้โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์


Create 25 February 2021 | Update 25 February 2021