สผผ.ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็น กรณีปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและส่วนราชการจากกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

สผผ.ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็น กรณีปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและส่วนราชการจากกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2564) ณ ห้องประชุม 901 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ แสนหิรัณย์ เลขานุการผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้แทนจากกรมป่าไม้ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรณีปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนและส่วนราชการจากกฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาติ


Create 25 February 2021 | Update 25 February 2021