สวส. เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ข้อมติสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ไกล่เกลี่ย”

สวส. เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “ข้อมติสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ไกล่เกลี่ย”

 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายรชต ณ ระนอง นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ และคณะ เข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “มติที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ไกล่เกลี่ย” การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institution (IOI) ) และศูนย์วิจัยผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งแอฟริกัน (The African Ombudsman Research Centre (AORC) ) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เป็นผู้บรรยายในงานสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่ นายปีเตอร์ ทินดัล ประธาน IOI และผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐไอร์แลนด์ นายมูฮัมเมด เบนาลีลู ผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งโมร็อกโก และนายเวอร์เนอร์ อามอน เลขาธิการสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ และผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินในฐานะฝ่ายบริหารของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI Ex-Com) และองค์ประกอบคณะทำงานสหประชาชาติของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI UN Working Group: UNWG) ได้มีหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปยังกระทรวงการต่างประเทศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เพื่อพิจารณาความเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาของร่างข้อมติฯ ดังกล่าว และเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติมีมติให้การรับรองข้อมติแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยบทบาทองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ไกล่เกลี่ย ข้อมติดังกล่าวถือเป็นการให้การรับรองหลักการที่สำคัญของผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งในด้านของความเป็นอิสระของหน่วยงาน ความเป็นกลาง ความโปร่งใส ความเป็นธรรม และความเสมอภาค อีกทั้งยังเป็นก้าวสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี การส่งเสริมหลักสิทธิมนุษยชน หลักธรรมาภิบาล และหลักนิติธรรม โดยประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งหนังสือแสดงความยินดีและชื่นชมการทำงานต่อสมาชิก IOI ซึ่งการสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ขององค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน และความสำคัญของข้อมติสหประชาชาติว่าด้วยบทบาทองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้ไกล่เกลี่ย และหลักการ the Venice Principles 25 ประการ ซึ่งจะกลายเป็นมาตรฐานสากลใหม่ที่สำคัญต่อผู้ตรวจการแผ่นดินในการคุ้มครองและส่งเสริมองค์กรผู้ตรวจการแผ่นดิน
 


Create 25 February 2021 | Update 25 February 2021