ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่ราชบุรี ติดตามการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรณีเพลิงไหม้และสารเคมีตกค้าง โรงงาน แวกซ์ กาเบ็จฯ

วันนี้ (2 มีนาคม 2566) ณ จังหวัดราชบุรี นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะ พร้อมด้วยนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผู้แทนจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาผลกระทบกรณี เหตุเพลิงไหม้ที่โรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ติดตามความคืบหน้าการขนย้ายถังสารเคมีกากอุตสาหกรรม และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามการแก้ไขปัญหาสืบเนื่องจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เมื่อเดือนมิถุนายน 2565 ที่ก่อให้เกิดความเสียหายและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม วันนี้จึงลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยช่วงเช้าลงพื้นที่ ณ แหล่งชุมชนและบริเวณที่ทำกินและการเกษตร ตำบลน้ำพุ ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ พบว่ายังมีปัญหามลภาวะทางกลิ่นที่อาจเกิดจากการปนเปื้อนจากสารเคมี และยังได้รับการสะท้อนปัญหาการขนย้ายถังสารเคมียังล่าช้า และยังไม่ได้รับการเยียวยาที่เหมาะสม ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ จากนั้นคณะเดินทางไปโรงงานรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม ของบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับนายจุลพงษ์ ทวีศรี อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี นายอานันท์ ฟักสังข์ อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ ซึ่งภายในโรงงานพบว่ามีการขนย้ายถังสารเคมีไปส่วนหนึ่งแล้ว ส่วนถังสารเคมีที่เหลือ ยังมีปัญหาการซึมรั่วไหลของน้ำสารเคมีที่ยังค้างอยู่  และมีจุดที่ชาวบ้านในพื้นที่กังวลคือบริเวณบ่อพักน้ำเสีย รวมถึงจุดฝังกลบกากอุตสากรรม ซึ่งติดกับแหล่งน้ำธรรมชาติที่ชาวบ้านชุมชนใกล้เคียงใช้ ทำให้ได้รับผลกระทบต้องแบกรับภาระต้องซื้อน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านสุขภาพและการทำการเกษตร โดยผู้ตรวจการแผ่นดินได้กำชับให้กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมควบคุมมลพิษ  เร่งของบกลางเพื่อดำเนินการเคลียพื้นที่ในส่วนที่ยังพบปัญหาตกค้างและเยียวยาแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบข้างต้นโดยเร็วต่อไป

ซึ่งในช่วงบ่าย ณ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมประชุมหารือต่อเนื่องกับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี  พร้อมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปความคืบหน้าแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมุ่งประเด็นหลัก คือ ระยะสั้นในด้านการเร่งชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ,การติดตามความคืบหน้าและแผนการดำเนินการขนย้ายถังสารเคมีที่เหลือ รวมถึงแนวทางการจัดการสารเคมีที่รั่วไหลบริเวณจุดฝังกลบและบ่อพักกากขยะอุตสาหกรรมภายในโรงงาน เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนในพื้นที่ และการแก้ไขปัญหาระยะยาวในด้านการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อนำกรณีปัญหากรณีแวกซ์กาเบจ จังหวัดราชบุรี เป็นโมเดลในการแก้ไขปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป