ผู้ตรวจฯ ประชุมแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจเอก จิระวุฒิ ตัณฑศรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 นางนวพร จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 1 และสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ได้เดินทางไปยังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อศึกษาดูงานและหารือแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับกระทรวงพาณิชย์ โดยมีนายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับ และนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ที่มีความเชื่อมโยงกับหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมหารือและตอบข้อซักถามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองธุรกิจการค้าของประเทศและอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชน