ผู้ตรวจฯ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารงานแห่งรัฐภายใต้ความเสี่ยง ลดปัญหาในการร้องเรียน ของหน่วยงานรัฐ”

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวาราวดี นครปฐม จังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กราบเรียนเชิญเป็นวิทยากร บรรยายในหัวข้อเรื่อง “การบริหารงานแห่งรัฐภายใต้ความเสี่ยง ลดปัญหาในการร้องเรียนของหน่วยงานรัฐ” ให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นในอำเภอเมืองนครปฐมและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายใต้โครงการ ìเวทีสานเสวนาการบริหารแห่งรัฐเพื่อสร้างสังคมสันติสุขî