สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจัดกิจกรรมภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานจังหวัดสุรินทร์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสุรินทร์ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการสืบสานพระราชปณิธาน ณ โรงเรียนบ้านโจรก ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

โครงการสืบสานพระราชปณิธานเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีดำเนินโครงการสืบสานพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอดพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขและพัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องครั้งนี้เป็นครั้งที่ 5 จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดสุรินทร์ ตลอดจนเชิญพระราชกระแสความห่วงใย และสิ่งของพระราชทานไปมอบให้กับราษฎรในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ มูลนิธิ และองค์กรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรีกำกับดูแลในการให้ความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นอยู่ที่ดี และก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ราษฎรสืบไป โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดถุงยังชีพพระราชทาน จำนวน 500 ชุด มูลนิธิพระดาบสออกหน่วยให้บริการด้านต่าง ๆ โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพ สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความรู้ และบริการปรึกษาด้านกฎหมาย มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าเพื่อเยาวชนและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสนับสนุนทุนการศึกษา มูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมอบชุดหนังสือเผยแพร่ความรู้สำหรับเยาวชน และมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมอบอุปกรณ์สำหรับการศึกษาทางไกล

ในการนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานอย่างหลากหลาย มีทั้งนิทรรศการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ นิทรรศการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมการจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูและเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโจรก จำนวน 40 คน เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมของประชาชน” และ “หน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560” เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมถึงการรักษาสิทธิประโยชน์และการเข้าถึงความเป็นธรรม รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของพลเมืองที่ดี สร้างจิตสำนึกการเป็นประชาชนที่มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย อีกกิจกรรมที่สำคัญ คือ การออกหน่วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (Mobile Unit) ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ตลอดจนจัดกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนชาวอำเภอกาบเชิงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่งกว่า 500 คน