สผผ. เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการศึกษาวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเยาวชน ที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม (NEET) ในประเทศไทย ขององค์การยูนิเซฟ (Unicef)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566 นายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วย นางนวพร จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เข้าร่วมงานนำเสนอผลการศึกษา “งานวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับเยาวชนที่ไม่ได้อยู่ในการทำงาน การศึกษา หรือการฝึกอบรม (Youth Not in Employment, Education, or Training : NEET) ในประเทศไทย” ณ ห้องสุรศักดิ์ บอลรูม 1 โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร โดยมีนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายประทีป ทรงลำยอง รองปลัดกระทรวงแรงงาน นางคยองซัน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ (ประเทศไทย และนายยูน โอสตร็อม เกรินดอล เอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน อาทิ วิทยาลัยประชากรศาสตร์และศูนย์ประสานงานวิจัยแรงงานแห่งชาติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา องค์การเฟรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการศึกษาวิจัยดังกล่าวถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มเยาวชนที่ไม่ได้รับการศึกษาและไม่มีงานทำในประเทศไทย