สคก. ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเครือข่ายทางสังคม กิจกรรม “1 ความดี” มีส่วนร่วมเพื่อสังคม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นางสาวมุกรินทร์ อินฉ่ำ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมด้วย นางสาวนที มีผิว นักวิชาการชำนาญการ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเครือข่ายทางสังคม กิจกรรม “1 ความดี” มีส่วนร่วมเพื่อสังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมธรรมาฏิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ และเข้าใจสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในการได้รับการปฏิบัติจากหน่วยงานรัฐหรือความไม่เป็นธรรม การมีส่วนร่วมนำเสนอความคิดเห็นประเด็นความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมที่ได้พบเจอในพื้นที่ หรือมุมมองของประชาชนในรูปแบบต่าง 1 การสื่อสารและถ่ายทอดหน้าที่ และช่องทางการร้องเรียนให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยกิจกรรมดังกล่าวบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี และสำนักงาน กศน. จังหวัดปทุมธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายประชาชนที่เป็นคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนกว่า 140 คน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี