ผู้ตรวจฯ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การบริหารจัดการของเรือนจำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (กรณีคุณภาพอาหารและน้ำสะอาดบริโภคในเรือนจำ)

   เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยพันตำรวจเอก จิระวุฒิ ตัณฑศรี ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ร่วมแสวงหาข้อเท็จจริงในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง การบริหารจัดการของเรือนจำในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (กรณีคุณภาพอาหารและน้ำสะอาดบริโภคในเรือนจำ) เพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำรายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รวมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเกี่ยวกับแนวทางการทำงาน กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริง หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

   ทั้งนี้ นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ให้เกียรติบรรยายถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน และวัตถุประสงค์ของการลงพื้นที่ผ่านการถ่ายทอดสดภาพและเสียง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับภารกิจของผู้ตรวจการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ  เพิ่มเติมให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง ณ เรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี ดร.ศุภโชค ควรฦาชัย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของเรือนจำกลางจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมชี้แจงและนำคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมทั้งนายพีรพล น่วมศรี ผู้อำนวยการทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น เข้าตรวจสอบความสะอาดในการประกอบอาหารภายในบริเวณสูทกรรมของเรือนจำ