สผผ. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวักนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ได้ประชุมร่วมกับนายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวันครราชสีมา สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมาโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) และผู้ร้องเรียน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จำนวน 4 เรื่อง ดังนี้

1. กรณีสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินตาม น.ส. 3 ก. ของผู้ร้องเรียนล่าช้า ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่ว่าที่ดินบริเวณที่ผู้ร้องเรียนขอรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินอยู่ในเขตที่แขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมากันไว้เพื่อเป็นเขตทางทั้งแปลง ที่ประชุมจึงมีมติให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมาและแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมาร่วมกันตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการรับมอบทางหลวงชนบทบริเวณดังกล่าว รวมถึงรายละเอียดในการเวนคืนหรืออุทิศที่ดินเพื่อสร้างทาง เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและนำไปสู่แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป

 

2. กรณีสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการรังวัดเพื่อออกโฉนดที่ดินตามแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. 1) ของผู้ร้องเรียนล่าช้า ซึ่งจากการลงพื้นที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าที่ดินบริเวณที่ผู้ร้องเรียนขอออกโฉนดที่ดินยังมีปัญหาความชัดเจนเกี่ยวกับสถานะของที่ดิน ที่ประชุมจึงมีมติให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาและสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา) ตรวจสอบความชัดเจนเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าวว่าเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตดำเนินการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาหรือเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติ และแจ้งเป็นหนังสือให้สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาทราบภายใน 7 วัน เพื่อจะดำเนินการพิจารณาออกโฉนดที่ดินต่อไป

 

3. กรณีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โอนสิทธิในที่ดินของบิดาผู้ร้องเรียน ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ให้แก่บุคคลอื่น ทำให้ผู้ร้องเรียนซึ่งเป็นทายาทได้รับความเสียหาย จากการประชุม จังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการตั้งคณะทำงานแก้ไขปัญหาประกอบด้วยศูนย์ดำรงธรรมจังหวันครราชสีมา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา และอำเภอลำทะเมนชัย เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวต่อไป

 

4. กรณีสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาไม่ดำเนินการออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ให้กับผู้ร้องเรียน จากการประชุมได้รับแจ้งจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาว่า ได้ดำเนินการออก ส.ป.ก. 4-01 ให้กับผู้ร้องเรียน และผู้ร้องเรียนได้มารับเอกสารดังกล่าวแล้ว

 

จากนั้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ได้ประชุมร่วมกับนายสมเกียรติ  วิริยะกุลนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา นิคมสร้างตนเองลำตะคอง และผู้ร้องเรียน ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา เพื่อติดตามการดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามหลักฐานหนังสือแสดงการทำประโยชน์ (น.ค.3) เลขที่ 438 ในพื้นที่นิคมลำตะคอง  โดยมติที่ประชุมเห็นชอบให้จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งคณะทำงานติดตามการดำเนินการออกโฉนดที่ดินดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย

สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา อำเภอปากช่อง นิคมสร้างตนเองลำตะคอง

และสำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง เป็นคณะทำงานและเลขานุการ  เพื่อเร่งรัด ติดตามการออกโฉนดที่ดินต่อไป