สส.3 ลงพื้นที่โครงการกำจัดขยะติดเชื้อเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

​​เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ โครงการกำจัดขยะติดเชื้อเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี นายสิริน ชาวเพ็ชรดี  ผู้อำนวยการ สำนักสอบสวน พร้อมด้วยนางจิตรลดา คำสงค์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 1  สำนักสอบสวน 3 และคณะเจ้าหน้าที่สอบสวน สำนักสอบสวน 3 ร่วมกับนายเอกพันธุ์  อินทร์ใจเอื้อ นายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้บริหาร ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ผู้แทนอำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้ลงพื้นที่และแสวงหาข้อเท็จจริง กรณีมีประชาชนในพื้นที่ร้องเรียนถึงปัญหาการบริหารจัดการบ่อขยะมูลฝอยขนาดใหญ่ของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อันก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางเสียง น้ำเน่าเสีย และกลิ่นเหม็น รวมถึงเตาเผาขยะติดเชื้อที่ปล่อยควันดำไม่ได้มาตรฐาน อันก่อให้เป็นมลพิษต่อร่างกายของประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียง และหากช่วงใดมีฝนตกติดต่อกันน้ำจากบ่อขยะจะไหลเข้าในที่นาของเกษตรกร

​​     โดยเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะของเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และเป็นศูนย์กลางในการจัดทำบริการสาธารณะในการรับขยะมูลฝอย   และขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งอื่น และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี เช่น โรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้อธิบายถึงระบบการทำงานของเตาเผาขยะติดเชื้อ รวมถึงระบบการฝังกลบขยะมูลฝอย และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นของจำนวนปริมาณขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ผ่านมา

​​และหลังจากนั้น คณะเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 3 พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ร่วมกัน ตรวจสอบกระบวนการทำงานของเตาเผาขยะติดเชื้อ และตรวจสภาพของจุดฝังกลับขยะมูลฝอย ตลอดจนบริเวณโดยรอบของโครงการดังกล่าว เพื่อให้เห็นความชัดเจนของสถาพพื้นที่ เพื่อสำนักสอบสวน 3 จักได้นำข้อมูล  ที่ได้รับทราบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสรุป และเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการลงพื้นที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายทางศัก  สายเชื้อ) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ต่อไป