สผผ. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางนุจรีย์  ศรีภูธร ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 2 และคณะ ได้ประชุมหารือร่วมกับนายภคพัส ส่งวัฒนา ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ผู้แทนอำเภอชะอำ และผู้แทนเทศบาลเมืองชะอำ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองชะอำ กรณีดังต่อไปนี้ (1) กรณีร้องเรียนว่า เทศบาลเมืองชะอำไม่ดำเนินการตรวจสอบและดูแลรักษาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณชายหาดชะอำ ปล่อยให้โรงแรมเลียบถนนชายหาดเข้าครอบครองใช้ประโยชน์เสมือนเป็นที่ดินของตนและอ้างสิทธิความเป็นเจ้าของในพื้นที่ดังกล่าว  ซึ่งเทศบาลเมืองชะอำได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าเทศบาลเมืองชะอำร่วมกับอำเภอชะอำลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ผลปรากฏว่าไม่พบการหวงห้ามหรือสงวนสิทธิห้ามใช้พิ้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณที่มีการร้องเรียน แต่อย่างใด ซึ่งที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะขอให้เทศบาลเมืองชะอำจัดระเบียบการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ (zoning) ให้ชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่และผู้ประกอบการทุกรายไม่ให้หวงห้ามการใช้พื้นที่ดังกล่าว (2) และกรณีร้องเรียนว่า เทศบาลเมืองชะอำไม่ขึ้นทะเบียนการเป็นสมาชิกผู้ประกอบการร่มและเตียงผ้าใบบริเวณชายหาดชะอำให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ประกอบอาชีพดังกล่าวมาเป็นระยะเวลานานแต่กลับอ้างเอกสารทางทะเบียนของโรงแรมบางแห่ง เป็นเหตุให้ประชาชนที่ทำมาหากินในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน เทศบาลเมืองชะอำได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการตรวจสอบปรากฏว่าผู้ประกอบการโรงแรมที่ถูกร้องเรียนได้ขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ประกอบการร่มและเตียงผ้าใบมาแต่เดิม และปัจจบุันเทศบาลเมืองชะอำยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนให้สมาชิกรายใหม่เพิ่มเติม แต่อยู่ระหว่างแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการผ่อนผันการกำหนดพื้นที่เพื่อบริการและจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะได้วางนโยบายและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ประกอบการร่มและเตียงผ้าใบทั้งรายเก่าและรายใหม่เพื่อประกาศบังคับใช้ในพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมขอให้คณะกรรมการกำหนดนโยบายเพื่อวางแนวทางแก้ไขปัญหาในระยะยาวโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อไป

จากนั้น ได้ประชุมร่วมกับนายภคพัส ส่งวัฒนายุทธ ปลัดจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเพชรบุรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามมติประชุม กรณีกล่างอ้างว่าลิงแสมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี (เขาวัง) ที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ ทำลายบ้านเรือนและทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายมานาน

ผลการประชุมสรุปว่า ด้านการบริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้มอบนโยบายให้ปัญหาลิงแสมเป็นวาระของจังหวัดเพชรบุรี โดยจะได้มีการขับเคลื่อนเพื่อจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการและทำหมันลิงต่อไป ด้านการเยียวยาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากลิงแสม อยู่ระหว่างหารือไปยังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 ส่วนความเป็นไปได้ในการให้มีนิคมลิง นั้น อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมเพื่อสร้างนิคมลิงอย่างยั่งยืนต่อไป