ผู้ตรวจการแผ่นดินให้เกียรติเข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินในการส่งเสริมหลักนิติธรรม

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ Mr. Chris Field ประธานสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมอภิปรายในหัวข้อบทบาทผู้ตรวจการแผ่นดินในการส่งเสริมหลักนิติธรรม ณ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย โดยมี เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กล่าวต้อนรับและเปิดการอภิปราย ผู้เข้าร่วมรับฟังจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และองค์กรระหว่างประเทศ