สำนักสอบสวน 3 ลงพื้นที่ประชุมติดตาม เรื่อง การแก้ไขปัญหากรณีต่อใบอนุญาตดูดทรายให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมเรือนร่มเย็น นายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 นางสาวปิยพร กิตติเวช ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 3 พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 3 ประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบกิจการดูดทราย กรณีประชุมติดตาม เรื่อง การแก้ไขปัญหากรณีต่อใบอนุญาตดูดทรายให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้ จากการประชุมสรุปได้ว่า ปัจจุบันกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการเสนอร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-ลาว เพื่อดูแลการดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ในแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง (JCMH) ครั้งที่ 4 ต่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในการเข้าร่วมประชุม JCMH ครั้งที่ 4 พร้อมทั้งได้ประสานกับ สปป.ลาว เกี่ยวกับความพร้อมในการจัดประชุม JCMH ดังกล่าว ในการนี้ ผู้ประกอบการกิจการดูดทรายในพื้นที่จังหวัดหนองคายได้สะท้อนถึงสภาพปัญหาและความเดือดร้อนจากการที่ไม่สามารถประกอบกิจการดูดทราย และมีข้อเสนอแนะขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาหาแนวทางผ่อนผันให้สามารถประกอบกิจการดูดทรายได้ในระหว่างรอการประชุม JCMH ครั้งที่ 4 โดยไม่ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดทางเทคนิคเกี่ยวกับการดูดทรายตามแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหือง ตามที่มีการประชุม JCMH ครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2551 เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบกิจการดูดทรายที่ไม่สามารถประกอบกิจการดูดทรายมาเป็นเวลา 4 ปีกว่า