กิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร ณ จังหวัดอุทัยธานี

    วันนี้ (31 สิงหาคม 2566) ห้องประชุมสะแกกรัง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยหม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน นายกมลธรรม วาสบุญมารองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายสิริน ชาวเพ็ชรดี ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 3 เข้าร่วมกิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

      ซึ่งภายในกิจกรรมดังกล่าว สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับเกียรติจากนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จากนั้น นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และในพิธีเปิดกิจกรรมสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจร จังหวัดอุทัยธานี นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้เกียรติกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน”  และมี นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายเรื่อง ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน  ตลอดจนนายรชฏ เพิ่มพูล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ได้บรรยายเรื่อง ช่องทางการร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านสื่อดิจิทัลต่าง ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับผู้แทนส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้แทนภาคประชาชนในจังหวัดอุทัยธานี กว่า 200 คนได้รับทราบ

     การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  สำนักสื่อองค์กรฯ ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหัวหน้าส่วนราช และหัวหน้าส่วนท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญของประเทศในการช่วยพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง ตลอดจนอันที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ตรวจการแผ่นดินในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับบุคคลทั่วไป และบุคคลใกล้ชิดได้รับทราบ

   นอกจากนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยังได้นำรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ (Moblie Unit) ออกหน่วยเผยแพร่บทบาทหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี อีกด้วย