สส.1 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา อำเภอเวียงสา และองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้ว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงสา กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำปั้วไม่ตรวจสอบการถมที่รุกล้ำลำเหมืองสาธารณประโยชน์ของร้านกาแฟแห่งหนึ่ง บริเวณบ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จากการแสวงหาข้อเท็จจริงพบว่า พื้นที่บริเวณที่มีการร้องเรียนเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างลำเหมืองสาธารณประโยชน์และลำห้วยแก้วสาธารณประโยชน์
มีการถมดินเพื่อใช้เป็นทางเข้าร้านกาแฟ โดยมีการวางท่อเพื่อให้น้ำไหลผ่านจากลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ลงสู่ลำห้วยแก้ว ซึ่งมีการขออนุญาตทำทางเชื่อมกับแขวงทางหลวงน่านเข้าร้านเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2545 โดยที่ประชุมมีมติให้ผู้ประกอบการร้านกาแฟดำเนินการรังวัดตรวจสอบแนวเขตเพื่อให้ทราบเนื้อที่และแนวเขตที่จะขอใช้ประโยชน์ในที่สาธารณประโยชน์ ตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และให้มีการจัดหาพื้นที่วางป้ายร้านบริเวณทางเข้าร้านใหม่ โดยให้อยู่ภายในบริเวณที่ดินของผู้ประกอบการ โดยผู้ประกอบการรับทราบและยินยอมดำเนินการตามมติที่ประชุม