ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานขับรถยนต์เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 นายสมศักดิ์ สุวรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “พัฒนาทักษะและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับพนักงานขับรถยนต์เพื่อรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน”  ซึ่งเป็นหลักสูตรภายใต้โครงการ การพัฒนาศักยภาพ ทักษะ สมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรในการเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน” โดยมีนายอรรถการ ตฤษณารังสี ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดร.วัชระ เกิดสิน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล คณะวิทยากร จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล พร้อมด้วย นายกรรชิง อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จำนวน 22 คน โดยการอบรมครั้งที่ 1  ระหว่างวันที่ 25 -26  พฤศจิกายน 2566