สผผ. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่แสวงหาข้อเท็จจริงในพื้นที่อำเภอพิปูน ร่วมกับนางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมป่าไม้ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทน กอ.รมน. ภาค 4 นายอำเภอพิปูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีประชาชนในพื้นที่อำเภอพิปูนร้องเรียนขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวงหมายเลข 4189 ตอนท่าพุด เขาหลวง พิปูน ซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุอุทกภัยเมื่อปี พ.ศ.2531 โดยจากการลงพื้นที่พบว่า ทางหลวงหมายเลข 4189 อยู่ในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวง อุทยานแห่งชาติ และป่าสงวนแห่งชาติ โดยสภาพทางหลวงหมายเลข 4189 ช่วงที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ พบร่องรอยถนนเดิม มีดินสไลด์เป็นช่วงๆ ทางลาดชัน รถยนต์ทั่วไปไม่สามารถใช้เส้นทางได้ ส่วนช่วงที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลวง สภาพทางชำรุดเสียหาย มีร่องรอยสัตว์ป่า รถทุกชนิดไม่สามารถใช้ทางได้

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้เป็นประธานในการประชุมพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับรองอธิบดีกรมทางหลวง ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้แทนกรมป่าไม้ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้แทน กอ.รมน. ภาค 4 นายอำเภอพิปูน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ร้องเรียน โดยการประชุมได้พิจารณาแนวทางความเป็นไปได้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายดังกล่าว ซึ่งผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติฯ เห็นว่าแม้จะเป็นการดำเนินการในเส้นทางเดิม แต่สภาพถนนไม่สามารถซ่อมแซมได้ แต่เป็นการสร้างใหม่ ที่ขัดกับพระราชบัญญัติอุทยาน พ.ศ. 2562 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ดี ผู้แทนกรมทางหลวง เห็นว่าการพัฒนาเส้นทางดังกล่าวอาจดำเนินการก่อสร้างตามแนวเส้นทางถนนสาย 4189 เดิม ในลักษณะเส้นทางศึกษาธรรมชาติหรือก่อสร้างสะพานเพื่อเชื่อมเส้นทาง ซึ่งจะลดผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ในเขตอุทยาน และทำให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในการใช้เส้นทางเพื่อรับบริการสาธารณสุขที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงเป็นการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่ต่อไปได้ ทั้งนี้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะนำข้อเท็จจริงและความเห็นที่ได้รับจากที่ประชุมกราบเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อพิจารณาประกอบการจัดทำคำวินิจฉัยต่อไป