ผู้ตรวจการแผ่นดิน ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567 รองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวณพิชญา ขานสระน้อย ผู้อำนวยการส่วนสร้างและพัฒนาเครือข่าย รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นางสาวมุกรินทร์ อินฉ่ำ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมกับ ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย ณ ห้องประชุม 904 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในการนี้ มีผู้แทนจากมูลนิธิฯ เข้าร่วมหาหรือ และเจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นผู้ประสานงานและประชุมดังกล่าว