กิจกรรมประชาชนคนทำดี ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน

วันนี้ (16 มกราคม 2567) ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จัดกิจกรรมประชาชนคนทำดี ภายใต้โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาท หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน การสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ตลอดจนการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนต่อการดำเนินการของหน่วยงานรัฐในการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและชุมชน รวมถึงศึกษาปัญหาในเชิงประเด็นที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหรือความไม่เป็นธรรม โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน และผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตสาทร เขตบางรัก เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา กิจกรรมประชาชนคนทำดี ได้รับเกียรติจากพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวรายงาน นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเปิดกิจกรรม หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายทรงศัก สายเชื้อ) นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม และได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 เขต รวมถึงได้รับเกียรติจาก นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายทรงศัก สายเชื้อ) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ฝ่ายสินเชื่อสถาบันและผู้ประกอบการ (ธ.ก.ส.) และธนาคารออมสิน ร่วมเป็นวิทยากรในการเสวนาหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจและแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการประกอบอาชีพ”

นอกจากนี้ ได้มีกิจกรรมคลินิกส่งเสริมอาชีพและให้คำปรึกษาการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ เพื่อรวบรวมประเด็นปัญหา และร่วมหาแนวทางในการแก้ปัญหาและอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในประเด็นของการเพิ่มทักษะอาชีพ ประเด็นการเพิ่มช่องทางในการจัดหาทุนประกอบกิจการ ประเด็นแนวทางการดำเนินกิจการและการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และประเด็นการเพิ่มโอกาสในการต่อยอดขยายกิจการ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรกระบวนการ นำโดย ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล ผู้จัดการโครงการมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย ร่วมกับวิทยากรจากภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อผนึกกำลังในการร่วมแก้ไขปัญหา และพัฒนาเครือข่ายสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างยั่งยืนต่อไป