สผผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณที่ดินที่จะประกอบกิจการเหมืองแร่ ในพื้นที่หมู่ที่ 13 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้แทนจังหวัดเชียงราย อำเภอแม่จัน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย กำนันและผู้ใหญ่บ้านที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนภาคประชาชน กรณีผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตในการได้รับประทานบัตรเหมืองแร่ ตามที่บริษัท แห่งหนึ่ง ได้ยื่นคำขอรับประทานบัตรเหมืองแร่ หลังจากนั้นได้มีการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่จัน เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาต กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง และความคืบหน้าในการดำเนินการเกี่ยวกับการขอประทานบัตรดังกล่าวจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับฟังข้อเท็จจริงจากภาคประชาชนในเรื่องข้อกังวลที่จะได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อประกอบการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป