สผผ. ลงพื้นที่เพื่อหารือมาตรการและแผนปฏิบัติการในการป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ณ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ได้ประชุมร่วมกับนายไพฑูรย์ เก่งการช่าง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ผู้แทนอำเภอเชียงของ ผู้แทนอำเภอเชียงแสน ผู้แทนอำเภอเวียงแก่น ถึงมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการป้องกันหรือแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนภาคประชาชนถึงข้อห่วงกังวลที่อาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการดังกล่าว

หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณแก่งผาได ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เพื่อดูระดับน้ำและแก่งในแม่น้ำโขงที่อาจได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำเท้อ (Back Water Effect) ภายหลังจากที่ดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำแล้วเสร็จ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป