สผผ. ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ไขปัญกาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงบริเวณที่ดินที่พิพาท ในพื้นที่ตำบลดงมหาวัน จังหวัดเชียงราย ร่วมกับผู้แทนจังหวัดเชียงราย อำเภอเวียงเชียงรุ้งสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ร้องเรียน กรณีสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย ดำเนินการออกโฉนดที่ดินตามหลักฐานล่าช้า และกรณีมีการตัดทางสาธารณประโยชน์เข้ามาในบริเวณที่ดินของผู้ร้องเรียน รวมทั้งกรณีกรมที่ดินมีคำสั่งเพิกถอน น.ส. 3 ก. และสอบสวนการออก น.ส. 3 ก. ของผู้ร้องเรียน

หลังจากนั้นได้มีการประชุม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอ เพื่อรับฟังความคืบหน้าในการดำเนินการออกโฉนดที่ดิน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ โดยที่ประชุมได้ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องทางสาธารณประโยชน์ จนเป็นที่พอใจของผู้ร้องเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งรัดดำเนินการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมต่อไป