สผผ. ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศึกษาข้อร้องเรียน เรื่อง โครงการพลังงานน้ำจากเขื่อนปากแบง

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.30 น. นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศึกษาข้อร้องเรียน เรื่อง โครงการพลังงานน้ำจากเขื่อนปากแบง ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา โดยผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ชี้แจงถึงอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และข้อมูลจากการประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนปากแบง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงของ และการลงพื้นที่บริเวณแก่งผาได อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินมีข้อสังเกตว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการชี้แจงถึงผลกระทบด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการฯ แต่ประชาชนอาจยังไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจน และทั่วถึง และกรณีการตั้งกองทุนเพื่อชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จำนวนประมาณ 45 ล้านบาท อาจยังไม่เพียงพอและยังไม่มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ