สผผ. เข้าร่วมสัมมนาเวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ครั้งที่ 1

วันนี้ (2 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา B1 – 2 อาคารรัฐสภา เกียกกาย พันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าร่วมสัมมนาเวทีวิชาการเพื่อเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของสถาบันนิติบัญญัติ ครั้งที่ 1 เรื่อง การหนุนเสริมกฎหมายประชาชน เพื่อคุณภาพกฎหมายไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาฯ ซึ่งการสัมมนาดังกล่าวได้มีการเสวนาในหัวข้อ (1) ความคาดหวังการหนุนเสริมร่างกฎหมายประชาชนจากประสบการณ์ ในการขับเคลื่อนสิทธิและการมีส่วนร่วมในกระบวนการนิติบัญญัติ (2) สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรกับบทบาทที่ท้าทายในการช่วยเหลือและหนุนเสริมร่างกฎหมายประชาชน และ (3) ระบบและแบบอย่างที่ดีเพื่อพัฒนาคุณภาพกฎหมายภายใต้หลักการ ว่าด้วยสิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง บทบาทนำของประมุขฝ่ายนิติบัญญัติ เพื่อการหนุนเสริมร่างกฎหมายประชาชนเพื่อคุณภาพกฎหมายไทย และตอบข้อซักถามจากผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว