สผผ. เข้าร่วมเป็นคณะทำงานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) และภาคีเครือข่าย

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี นายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วนนายอธิ อนันตศิลป์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ 2 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ เข้าร่วมเป็นคณะทำงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย รศ.ดร.ขนิษฐา นันทบุตร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (ศวช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อจัดการเครือข่ายภาค (ศวภ.) และภาคีเครือข่าย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปบทเรียนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นและเตรียมข้อมูลนำเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบการจัดทำรายงานพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในโครงการศึกษาเรื่อง การเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทย อันเนื่องมาจากสังคมไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอด หรือ Super Aged Society อย่างเต็มรูปแบบ ตามนัยการกำหนดสังคมผู้สูงวัยขององค์การสหประชาชาติซึ่งกำหนดจากสัดส่วนของประชากรอายุ 60 – 65 ปีขึ้นไป โดยมีการแยกระดับไว้เป็น 3 ระดับด้วยกันได้แก่ สังคมสูงวัย (Aged Society) โดยมีจำนวนประชากรสูงวัยเกินกว่าร้อยละ 7 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ (Complete Aged Society) มีจำนวนประชากรสูงวัยเกินกว่าร้อยละ 14 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ และสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) มีจำนวนประชากรสูงวัยเกินกว่า 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ ทั้งนี้ สังคมไทย เมื่อพิจารณาจากฐานข้อมูลการคาดการณ์ของกรมการปกครองในปี 2567 จำนวนประชากรผู้สูงอายุหรือมีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งคิดเป็นจำนวน 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 13 ล้านคน จากประชากรทั้งประเทศที่ 66,057,967 คน โดยจำนวนประชากรล่าสุดในเดือน ธันวาคม 2566 ประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุอยู่ระหว่าง 20.1 – 20.2 % จำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับแนวทางอายุเฉลี่ยของคนไทยที่มีอายุยืนยาวขึ้น หรือจากอายุเฉลี่ย 75 ปี ในปัจจุบันก็จะถูกปรับขึ้นมาเป็นอายุเฉลี่ย 85 ปี ในปี 2568
จากการเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวทำให้ได้ข้อมูลสำคัญ (Fact Sheet) ในการจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตามสถานการณ์และปัญหาอื่น ๆ ของพื้นที่ รวมถึงแผนการดำเนินงานในระยะต่อไป