สส. 2 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายเมธี  มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2  พร้อมด้วยนางนุจรีย์  ศรีภูธร ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 นายอัครพงษ์  เวชยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 3 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักสอบสวน 2 ร่วมกับผู้อำนวยการเขตบึงกุ่มและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนในพื้นที่เขตบึงกุ่มจำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1. กรณีสำนักงานเขตแห่งหนึ่งไม่เร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหารถบรรทุกวิ่งในซอยประเสริฐมนูกิจ 48 ส่งผลให้เกิดฝุ่นละอองและมลพิษทางเสียง เป็นเหตุให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้รับความเดือดร้อน โดยผลการตรวจสอบและหารือแ​นวทางแก้ไขปัญหาสรุปได้ว่า สำนักงานเขตดังกล่าวได้ขอความร่วมมือบริษัทผู้รับเหมาถมดิน และบริษัทเจ้าของโครงการหมู่บ้านจัดสรรกำหนดช่วงเวลาในการใช้รถบรรทุกในการบรรทุกดินและวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยขอให้หลีกเลี่ยงการใช้ถนนในซอยดังกล่าวในช่วงเวลาเร่งด่วน สำหรับกรณีที่อยู่อาศัยของผู้ร้องเรียนและประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้รับความเสียหายอันเกิดจากการรถบรรทุกพ่วงของบริษัทผู้รับเหมาได้ใช้ถนนเส้นดังกล่าวขนวัสดุก่อสร้าง บริษัทผู้รับเหมาขนดินได้ประสานงานกับสำนักงานเขตบึงดัง ผู้ร้องเรียนและประชาชนในพื้นที่เพื่อดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวต่อไป

2. กรณีร้องเรียนว่า ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตแห่งหนึ่ง ไม่ดำเนินการตรวจสอบเจ้าของอาคารข้างเคียงบ้านของผู้ร้องเรียนตามที่ผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบว่าอาจบุกรุกและยึดครองลำรางสาธารณประโยชน์ โดยผลการตรวจสอบและหารือแ​นวทางแก้ไขปัญหาสรุปได้ว่า สำนักงานเขตบึงกุ่มได้ติดตั้งป้ายประกาศแสดงความเป็นที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณที่ถูกร้องเรียนและมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของอาคารดังกล่าวรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำรางสาธารณประโยชน์แล้ว  อีกทั้ง เจ้าของอาคารที่ถูกร้องเรียนจะยื่นเรื่องขอรังวัดสอบเขตที่ดินของตนเองให้เกิดความชัดเจนต่อไป

ต่อมาในเวลา 13.30 น. นายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 นายอัครพงษ์ เวชยานนท์ ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 3 สำนักสอบสวน 2 และคณะเจ้าหน้าที่สอบสวน ประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 จำนวน 7 เรื่อง ร่วมกับกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 สถานี ที่รับผิดชอบคดีที่ผู้ร้องเรียนได้มีการร้องเรียนต่อสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน