ทำเนียบผู้ตรวจการแผ่นดิน

...

นายพิเชต สุนทรพิพิธ

พ.ศ. 2543-2546

...

นายพูลทรัพย์ ปิยะอนันต์

พ.ศ. 2545-2551

...

พลเอก ธีรเดช มีเพียร

พ.ศ. 2546-2553

...

นายปราโมทย์ โชติมงคล

พ.ศ. 2548-2554

...

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ

พ.ศ. 2551-2558

...

ศาสตราจารย์ศรีราชา วงศารยางกูร

พ.ศ. 2553-2559

...

ดร.ประวิช รัตนเพียร

พ.ศ. 2554-2556

...

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

พ.ศ. 2556-2557