สปอตวีดิทัศน์

สปอตวิทยุ


สปอตวิทยุเชิงสารคดี
“หน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดิน”

 


สปอตวิทยุช่องทางการร้องเรียน
มายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน


สปอตวิทยุเชิงรายการสัมภาษณ์ “รายการผู้ตรวจการแผ่นดินคลายทุกข์” เคล็ดลับของผู้ตรวจการแผ่นดินในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้ประสบความสำเร็จ


สปอตวิทยุเชิงรายการสัมภาษณ์ “รายการผู้ตรวจการแผ่นดินคลายทุกข์” บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน


สปอตวิทยุเชิงรายการสัมภาษณ์ “รายการผู้ตรวจการแผ่นดินคลายทุกข์”ความเป็นธรรมที่เข้าถึงได้