การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2567

ในวันนี้ (19 มี.ค. 67) ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 4/2567 เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการตรวจสอบ ในการประชุมประกอบด้วย นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย และนางวนัสนันท์ ทองมีสี กรรมการตรวจสอบ นางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร เลขานุการฯ นางสาวนิสิตา กุหลาบเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน โดยครั้งนี้ได้เชิญนายกฤษณ์สัมพันธ์ เมนะสูต ผู้ได้รับการคัดเลือกจากการประชุมผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567 มีมติเห็นชอบให้เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนการพ้นวาระการดำรงตำแหน่งของประธานกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้นายเฉลิมศักดิ์  จันทรทิม เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมหารือเพื่อรับฟังความคิดเห็นและพิจารณาแนวทางที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.00 น. นางจิรพร มีหลีสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม  นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย และนางวนัสนันท์ ทองมีสี พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร เลขานุการฯ นางสาวนิสิตา กุหลาบเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีเรื่องเพื่อทราบ 1 เรื่อง คือ สรุปการประชุมหารือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และมีเรื่องสืบเนื่อง 1 เรื่อง คือ การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2567

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.00 น. นางจิรพร มีหลีสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม  นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย และนางวนัสนันท์ ทองมีสี พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร เลขานุการฯ นางสาวนิสิตา กุหลาบเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีเรื่องเพื่อทราบ 1 เรื่อง คือ สรุปการประชุมหารือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และมีเรื่องสืบเนื่อง 1 เรื่อง คือ การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 17/2566

วันนี้ (26 ธันวาคม 2566) เวลา 09.00 – 12.00 น.หน่วยตรวจสอบภายใน จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 17/2566 โดยใช้รูปแบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีนางจิรพร มีหลีสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย และนางวนัสนันท์ ทองมีสี พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร เลขานุการฯ นางสาวนิสิตา กุหลาบเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 16/2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 16/2566 วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 09.15 – 11.30 น. โดยใช้รูปแบบการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meeting โดยมีนางจิรพร มีหลีสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม  นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย และนางวนัสนันท์ ทองมีสี พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร เลขานุการฯ นางสาวนิสิตา กุหลาบเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา คือ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 15/2566 วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนางจิรพร มีหลีสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม  นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย และนางวนัสนันท์ ทองมีสี พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร เลขานุการฯ นางสาวนิสิตา กุหลาบเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องรับทราบ คือ รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง การบริหารงบประมาณของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 14/2566

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนางจิราพร มีหลีสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเฉลิมศักดิ์  จันทรทิม นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย และนางวนัสนันท์  ทองมีสี กรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ  กิจสมุทร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวนิสิตา  กุหลาบเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม

เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน และรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 13/2566

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.45 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนางจิรพร มีหลีสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม  นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย และนางวนัสนันท์ ทองมีสี พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร เลขานุการฯ นางสาวนิสิตา กุหลาบเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องพิจารณา คือ รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 12/2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 12/2566 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 – 15.45 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนางจิรพร มีหลีสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม  นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย และนางวนัสนันท์ ทองมีสี พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร เลขานุการฯ นางสาวนิสิตา กุหลาบเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

2. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

3. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 4. ค่าธรรมเนียมในการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

5. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

6. ผลประเมินการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 11/2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 11/2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 16.15 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้

  1. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  2. ค่าธรรมเนียมในการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
  3. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 10/2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้

1. การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บรักษาเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

3. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

4. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน