การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 14/2566

หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 14/2566 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566  เวลา 09.30 ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนางจิราพร มีหลีสวัสดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายเฉลิมศักดิ์  จันทรทิม นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย และนางวนัสนันท์  ทองมีสี กรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ  กิจสมุทร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน นางสาวนิสิตา  กุหลาบเจริญ ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุม

เพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน และรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 13/2566

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 09.45 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนางจิรพร มีหลีสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม  นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย และนางวนัสนันท์ ทองมีสี พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร เลขานุการฯ นางสาวนิสิตา กุหลาบเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องพิจารณา คือ รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 12/2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 12/2566 วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 – 15.45 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีนางจิรพร มีหลีสวัสดิ์ เป็นประธานกรรมการ และกรรมการประกอบด้วย นายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม  นางอมรรัตน์ ลิ่มไทย และนางวนัสนันท์ ทองมีสี พร้อมด้วยนางสาวทิพวรรณ กิจสมุทร เลขานุการฯ นางสาวนิสิตา กุหลาบเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการฯ และเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้

1. รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

2. รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

3. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 4. ค่าธรรมเนียมในการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

5. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยตรวจสอบภายใน

6. ผลประเมินการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 11/2566

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 11/2566 วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 16.15 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้

  1. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
  2. ค่าธรรมเนียมในการประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
  3. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครั้งที่ 10/2566

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยมีเรื่องพิจารณา ดังนี้

1. การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ปฏิบัติการเก็บรักษาเงินของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

2. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

3. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

4. แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน