สารผู้ตรวจการแผ่นดิน เนื่องในโอกาสเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพหนังสือสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ผผ ๑๓๐๓/ว๑๔๙ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
Download PDF Click ที่นี่

สารผู้ตรวจการแผ่นดินเกี่ยวกับโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
Download PDF Click ที่นี่

กิจกรรม/ การดำเนินงาน


วีดิทัศน์แนะนำโครงการฯ

        ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) ได้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการดำเนินโครงการนำร่อง “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ”  เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดในการช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ผลการดำเนินการประสบความสำเร็จและได้มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ ฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 


ข่าว


หน่วยงานที่รับผิดชอบ
แอปพลิเคชัน 'ผู้ตรวจการแผ่นดิน'

ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
สามารถ Download ได้ในระบบ iOS และ Andriod