กิจกรรม/ การดำเนินงาน


วีดิทัศน์แนะนำโครงการฯ

        ผู้ตรวจการแผ่นดิน (นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต) ได้ร่วมกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนในการดำเนินโครงการนำร่อง “โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่นักเรียนยากจนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ”  เพื่อหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัดในการช่วยเหลือนักเรียนยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ผลการดำเนินการประสบความสำเร็จและได้มีการถอดบทเรียนจากการดำเนินโครงการ ฯ  เพื่อเป็นแนวทางในการขยายผลในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป 


ข่าว


หน่วยงานที่รับผิดชอบ




แอปพลิเคชัน 'ผู้ตรวจการแผ่นดิน'

ระบบรับเรื่องร้องเรียนผ่านโมบายแอปพลิเคชัน
สามารถ Download ได้ในระบบ iOS และ Andriod