ติดต่อเรื่องทั่วไป

คลิ๊กร้องเรียน


รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

คลิ๊กร้องเรียน


ร้องเรียนการทุจริตเจ้าหน้าที่ สผผ.

คลิ๊กร้องเรียน


ยื่นเรื่องร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่รัฐ

คลิ๊กร้องเรียน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

The Government Complex 5th Floor, Ratthaprasasanabhakti Building (Building B) 120 Chaengwattana Road, Laksi District, Bangkok 10210, Thailand

 Tel: 02-1419100, 1676 (Toll-free nationwide)
 Fax: 02-1438341
saraban@ombudsman.go.th
info@ombudsman.go.th

แบบฟอร์มติดต่อสำนักงาน

กรุณากรอกข้อมูลของท่าน