กิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ (เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดเลย

     วันนี้ (9 ธันวาคม 2565) สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จัดกิจกรรมความร่วมมือในการสร้างความเป็นธรรมในหน่วยงานภาครัฐ(เครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน) จังหวัดเลย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meetings การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวเปิดกิจกรรม โดยมีรองศาสตราจารย์อิสสรีย์ หรรษาจรูญโรจน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมกันนี้นายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน บรรยายพิเศษหัวข้อ ความความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินโดยมีพันตำรวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวรายงานถึงความเป็นมาในการดำเนินกิจกรรม ในการนี้ นายทวี เสีิมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติในการกล่าวต้อนรับ และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนายชวลิต ธูปตาก้อง ที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นางสาวคมขวัญ กาญจนกุญชร รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และนางสาวกิตติยาโสภณโภไคย ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วม นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย นายอำเภอทุกอำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้านในท้องที่จังหวัดเลย ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักเครือข่ายและการมีส่วนร่วมสำนักตรวจสอบเรื่องร้องเรียน สำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ และสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมกิจกรรม