สผผ. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดลำปาง

     เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายกมลธรรม วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางนุจรีย์ ศรีภูธร ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 2 นางสาวปริญญาวัน ชมเสวก ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 2 และคณะ ร่วมกับปลัดจังหวัดลำปาง นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย และผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำปาง ผู้แทนสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 2 ปลัดอำเภอเมืองลำปางผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ โรงงานผลิตเหยื่อตกปลาปลอม  เทศบาลตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีร้องเรียนว่าเทศบาลตำบลต้นธงชัย ไม่ดำเนินการกับผู้ประกอบการผลิตอุปกรณ์เหยื่อตกปลาปลอม ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและมลทิษทางเสียงในกระบวนการผลิต ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าของกิจการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้ว และมีการดำเนินการเพื่อควบคุมมลพิษทางเสียงและทางอากาศ มาเป็นลำดับแต่ยังไม่ได้ใช้เครื่องตรวจวัดมาตรฐานของกลิ่นและเสียง โดยนายกมลธรรม วาสบุญมา  รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้ขอความร่วมมือให้เทศบาลตำบลต้นธงชัย ประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจวัดค่ามาตรฐานมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง และรายงานผลให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

     จากนั้นในเวลา 10.00 . นายกมลธรรม  วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางนุจรีย์  ศรีภูธร ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 2 สำนักสอบสวน 2 นางสาวปริญญาวัน  ชมเสวก ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 2 และคณะ ร่วมกับนายชนาธิป  เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง นายจำเนียร พรหมเพชร รองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร นายอนุสรณ์  ขัดทุ่งฝาย หัวหน้าหมวดทางหลวงชมพู ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรเมืองเขลางค์นคร และคณะ ประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีเทศบาลเมืองเขลางค์นครและหมวดทางหลวงชมพูไม่ดำเนินการตรวจสอบการบุกรุกเข้าไปก่อสร้างอาคารในเขตลำเหมืองสาธารณะและทางหลวงแผ่นดิน ทั้งนี้ จากการรับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีการบุกรุกลำเหมืองสาธารณะและเขตทางหลวงจริงตามข้อร้องเรียน โดยเทศบาลเมืองเขลางค์นครและหมวดทางหลวงชมพูได้มีคำสั่งให้ผู้ครอบครองอาคารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร .. 2522 และพระราชบัญญัติทางหลวง .. 2535 รวมทั้งได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจเมืองเขลางค์นครด้วยแล้ว ซึ่งสถานีตำรวจภูธรเมืองเขลางค์นครรับว่าจะเร่งรัดการดำเนินคดีต่อไป

      และในช่วงเวลา 13.30 . นางสาวปริญญาวัน ชมเสวก ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 4 สำนักสอบสวน 2 พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ประชุมหารือร่วมกับพันตำรวจโท สืบสกุล ขุนเพิ่ม รองผู้กำกับการ (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง พันตำรวจตรี วิเชียร ใจสันกลาง สารวัตรสอบสวน เพื่อติดตามการดำเนินคดีที่ผู้ร้องเรียนได้ร้องทุกข์กล่าวโทษ นายแพทย์รักษ์ รักษ์ตระกูล แพทย์ของศูนย์สุขภาพชุมชนหัวเวียงโรงพยาบาลลำปาง ไว้กับพนักงานสอบสวน จากการประชุมหารือพบว่าสาเหตุที่ทำให้การดำเนินคดีล่าช้าเนื่องจากพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวนคนแรกได้เกษียณอายุราชการ แต่ไม่ได้ดำเนินการส่งมอบสำนวนการสอบสวนให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองลำปาง ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประกอบกับผู้ร้องเรียนได้ขอเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนในการดำเนินคดี แต่อย่างไรก็ดีคดีดังกล่าวยังไม่ขาดอายุความ นางสาวปริญญาวัน ชมเสวก ได้แนะนำให้พนักงาน สอบสวนได้เร่งรัดดำเนินคดี ให้กับผู้ร้องเรียน และให้แจ้งผลการดำเนินคดีมายังสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว