สผผ. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ณ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวปิยพร กิตติเวช ผู้อำนวยการส่วนสอบสวน 3 สำนักสอบสวน 3 และคณะ ประชุมหารือเรื่องร้องเรียน ณ ห้องประชุมเทศบาลนครอุดรธานี และลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ ดังนี้

1.กรณีร้องเรียนว่าเทศบาลนครอุดรธานีไม่ดำเนินการกรณีที่มีการก่อสร้างและใช้อาคารที่ทำการสมาคมแห่งหนึ่งไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร ร่วมกับนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
1.1 อาคารดังกล่าวเป็นอาคารได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารเมื่อปี พ.ศ. 2562 เพื่อใช้เป็นอาคารพักอาศัย แต่ได้ดำเนินการก่อสร้างในปี พ.ศ. 2564 และมีการร้องเรียน ซึ่งเป็นช่วงที่ใบอนุญาตหมดอายุแล้ว และจากการตรวจสอบอาคารพบว่าเป็นอาคารที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ (ไม่กระทบโครงสร้าง)
1.2 ต่อมาเจ้าของอาคารได้รับใบอนุญาตาดัดแปลงอาคาร เพื่อใช้เป็นอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย แต่จากการตรวจสอบอาคารพบว่ามีการก่อสร้างผิดแบบ แต่ยังเป็นอาคารที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้ จึงได้มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (ค.3) คำสั่งห้ามใช้อาคารหรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารที่อาจเป็นภยันตราย (ค.4) และ คำสั่งให้ระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร (ค.5) แต่ยังมีการก่อสร้าง จึงได้มีการออกคำสั่งให้รื้อถอนอาคาร (ค.6) ในปี พ.ศ. 2565 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทางกฎหมายกับเจ้าของอาคาร
1.3 ปัจจุบันเจ้าของอาคารอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร โดยคาดว่าจะสามารถยื่นคำขอได้ภายในกลางเดือนเมษายน 2567
1.4 สำหรับกรณีการออกเลขที่บ้านให้กับอาคารดังกล่าวนั้น เป็นการออกเลขที่บ้านชั่วคราว มิได้เป็นการออกเลขที่บ้านถาวร และยังไม่มีการออกหนังสือรับรองการใช้อาคารแต่อย่างใด
1.5 ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าขอให้เทศบาลนครอุดรธานีดำเนินการตามกฎหมายควบคู่ไปกับการกำหนดกรอบเวลาให้เจ้าของอาคารดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามแบบแปลน เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรายงานความคืบหน้าให้สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป

2. กรณีร้องเรียนว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแห่งหนึ่งและเทศบาลนครแห่งหนึ่งได้ดำเนินการขุดและวางท่อประปาบริเวณบาทวิถีหน้าบ้านผู้ร้องเรียน และบริเวณทางเท้าด้านหน้ากำแพงศาลเจ้าพ่อเห้งเจีย จังหวัดอุดรธานี โดยไม่คืนพื้นผิวถนนให้มีสภาพเรียบร้อย ซึ่งสรุปผลการประชุมข้อเท็จจริงจากการประชุมได้ว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแห่งหนึ่งได้ดำเนินการซ่อมซ่อมคืนพื้นผิวถนนด้านหน้ากำแพงศาลเจ้าพ่อเห้งเจียเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานียินดีที่จะดำเนินการซ่อมแซมพื้นผิวถนนบริเวณบาทวิถีหน้าบ้านผู้ร้องเรียน โดยขอให้ผู้ร้องเรียนนำชี้บริเวณบาทวิถีที่มีความเสียหาย และขอให้คณะผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เทศบาลนครดังกล่าว เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการนำชี้บริเวณที่มีความเสียหาย ทั้งนี้ ผู้ร้องเรียนได้ชี้จุดที่ให้มีการซ่อมแซมพื้นผิวถนน ร่วมกับหน่วยงานข้างต้นแล้ว และการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานีจะดำเนินการเข้าซ่อมแซมพื้นที่ดังกล่าวโดยมีผู้แทนของเทศบาลนครอุดรธานีเข้าร่วมสังเกตการณ์โดยเร็ว และรายงานผลให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป