สผผ. ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องเรียน ณ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายกมลธรรม  วาสบุญมา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานโครงการศึกษาปัญหาความเดือดร้อนจากสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ พร้อมด้วยนายเมธี มั่นคง ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 2 หัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงาน ได้ประชุมหารือร่วมกับนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนอำเภอเมืองภูเก็ต ผู้แทนอำเภอกะทู้ ผู้แทนอำเภอถลาง ผู้แทนสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาภูเก็ต เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานบริการ รวมถึงรับฟังสภาพปัญหาและอุปสรรคในปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายดังกล่าว