สผผ. ลงพื้นที่รับฟังข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการดำเนินโครงการศึกษาตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ เรื่อง ปัญหาการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านของประชาชน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสวนประวัติศาสตร์พลเอกเปรมติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา นายทิฆัมพร ยะลา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางนวพร จันทรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ 1 รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ นางสาวกาญจน์กนก อติสุธาโภชน์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ 3 และคณะเจ้าหน้าที่สำนักตรวจสอบหน้าที่ของรัฐ ได้ประชุมหารือกับนายเอกประพันธ์ อักษรพันธ์ ผู้อำนวยการเขต สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต 12 สงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการดำเนินโครงการศึกษาตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญ เรื่อง ปัญหาการติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านของประชาชน