สผผ. ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินการ และปัญหาการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09:30 น. นายวทัญญู ทิพยมณฑา รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พร้อมด้วยนางสาวพรประภา เหม่งเวหา ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน 1 และคณะ ลงพื้นที่ร่วมกับนางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ นายวิญญู ขันพง นายกเทศมนตรีตำบลนิคม และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคม เพื่อศึกษาการดำเนินการ และปัญหาการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน ณ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ต่อมาในช่วงเวลา 13:30 น. ได้ลงลงพื้นที่ร่วมกับนายวิรัตน์ ราชชารีปลัดอาวุโสอำเภอคำม่วง นายนิพนธ์ อิงภู เทศบาลตำบลโพน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโพน เพื่อศึกษาการดำเนินการและปัญหาการบริหารจัดการประปาหมู่บ้าน ณ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งได้สอบถามและรับฟังปัญหาการใช้น้ำประปาจากประชาชนในพื้นที่ โดยสำนักสอบสวน 1 จะได้นำข้อมูลที่ได้รับมาพิจารณาจัดทำข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐต่อไป